پياده سازي و مقايسه روش هاي ديكدينگ كدهاي كانولوشن

پياده سازي و مقايسه روش هاي ديكدينگ كدهاي كانولوشن

پياده سازي و مقايسه روش هاي ديكدينگ كدهاي كانولوشن

در سيستم مخابراتي مطرح شده در اين پروژه انكدر كانولوشن با نرخ 2/1 و G(D)=[1+D+D2 1+D2] و با µ=2 عنصر تأخير در نظر گرفته شده است و روش هاي مختلف ديكديگ ان پياده سازي و مقايسه مي شوند. این پروژه شامل یک گزارش 4 صفحه ای از جزئیات مراجل انجام پروژه است. در این پروژه از روش هاي زير براي ديكدينگ استفاده شده است.

روش اول الگوريتم ويتربي با روش (Block-Oriented): در اين روش طول بلاك ها برابر با L=100 بيت انتخاب شده است.

روش دوم الگوريتم ويتربي با روش (Stream-Oriented): در اين روش  انتخاب شده است.

روش سوم الگوريتم BCJR با نسخه (log-Map): در اين روش طول بلاك داده L=100 فرض شده است.

روش چهارم (Hard Decision ): بردار r را قبل از اعمال به ديكدر به صورت Hard Decision به دنباله اي از اعداد 0 و 1 تبديل مي كنيم. دنباله جديد را به ديكدر اعمال مي كنيم و براي ديكدر الگوريتم ويتربي با روش  Block-Oriented را با متريك همينگ اعمال مي كنيم.